Projekty UE

Laloushka Ltd. Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania kolekcji lalek na rynek japoński, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Laloushka Ltd. Sp. z o. o. na rynku japońskim.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN


LALOUSHKA LTD. Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji  przedsiębiorstwa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Laloushka Ltd. Sp. z o. o. zajmującego się głównie produkcją lalek oraz ubranek dla nich, wzrost sprzedaży eksportowej, wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Laloushka na wybranych rynkach zagranicznych oraz promocja regionu – Województwa Łódzkiego.

Całkowita wartość projektu: 560 434,80 zł PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 415 373,58 PLN